Skip to main content

 

SÄÄNNÖT

Piikkiön Palloseuran Kilta ry

1.§
Piikkiön Palloseuran Kilta on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia piikkiöläisen jalkapalloilun piirissä työskennelleiden ja nykyisin työskentelevienhenkilöiden yhdyssiteenä ja vaalia piikkiöläisen jalkapalloilun perinteitä.

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan järjestämällä keskustelu-, esitelmä- ja kokoustilaisuuksia sekä retkiä ja matkoja, keräämällä ja taltioimalla piikkiöläiseen jalkapalloiluun liittyviä muistoja ja muistelmia, harjoittamalla killan tarkoitusperiin liittyvää julkaisu- ja kustannustoimintaa, tekemällä aloitteita ja esityksiä yhteiskunnallisille päättäjille sekä hoitamalla huomionosoituksia.

Toimintansa tukemiseksi kilta on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittamaan varainkeruuta. Killan kotipaikka on Kaarina.

2.§
Killan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 50 vuotta täyttänyt piikkiöläisessä jalkapalloilussa vastuullisessa asemassa ollut tai nykyisin oleva henkilö, joka on toiminut piikkiöläisessä jalkapalloilussa vähintään yhden vuoden. Uudet jäsenet
killan hallitus hyväksyy vähintään kahden jäsenen suosittelemana. Killan jäsen merkitään jäsenrekisteriin hallituksen toteamin toimintavuosin. Myös Killan
hallitus voi kutsua piikkiöläisen jalkapalloilun parista ansioituneita henkilöitä.

3.§
Jokaisella killan jäsenellä on killassa yhtäläinen puhe- ja äänioikeus killan asioissa riippumatta hänen asemastaan killassa. Valtakirjalla kokouksissa ei saa äänestää.

4.§
Jos killan jäsen julkisella esiintymisellään tai käytöksellään halventaa killan mainetta tai laiminlyö määräaikaisen jäsenmaksunsa suorittamisen, voi killan hallitus erottaa hänet killasta.

5.§
Killan jäsenen velvollisuutena on suorittaa vuosittainen jäsenmaksu, joka on kaikille sama ja jonka suuruuden syyskokous päättää. Vuosijäsenmaksu koskee toimintavuotta (kalenterivuosi).

6.§
Killan asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi kestää toimintavuoden (kalenterivuosi). Hallitukseen kuuluu vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä, sen mukaan kuin syyskokous päättää. Yksi jäsenistä tulisi valita Piikkiön Palloseura
ry:n johtokunnan jäsenten joukosta, mutta yhdistyksen kokous voi päättää myös toisin. Jäsenet valitaan toimintavuodeksi (kalenterivuodeksi) kerrallaan. Ainakin seuraavat jäsenet syyskokouksessa on valittava:
– Puheenjohtaja
– Varapuheenjohtaja
– Sihteeri
– Rahastonhoitaja
– Muita hallituksen jäseniä sen mukaan kuin syyskokous päättää

7.§
Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan syyskokous on pidettävä viimeistään marraskuun kuluessa. Killan kevätkokous on pidettävä viimeistään maaliskuun kuluessa. Killan tilejä ja toimintaa tarkastamaan syyskokous valitsee
toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön, joiden on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausuntonsa helmikuun loppuun mennessä.

8.§
Hallitus kutsuu kiltakokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse, tekstiviestinä tai Piikkiön Palloseura ry:n nettisivuilla. Kiltakokous on kutsuttava koolle vähintään 28 päivän kuluessa myös silloin, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti pyytää määrätyn asian käsittelyä varten.

9.§
Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa.

10.§
Hallituksen tehtävänä on hoitaa killan asioita, edustaa sitä sekä vastata sen puolesta, hyväksyä killan jäsenet, pitää heistä kirjaa, kutsua koolle kokoukset, laatia vuosikertomus sekä vastata killan omaisuuden hoidosta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen kulloisesta jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan
voittaa se kanta, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

11.§
Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin
– Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus
– Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
– Päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista
palkkioista
– Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio
– Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
– Määrätään hallituksen jäsenmäärä
– Valitaan hallituksen jäsenet, kukin erikseen
– Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkistamaan
tulevan toiminta- ja tilivuoden toimintaa ja tilejä
– Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

12.§
Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokouksen sihteerin
– Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
– Todetaan kokouksen laillisuus
– Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
– Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
henkilöille.
– Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

13.§
Sääntöjen muuttamisesta vaaditaan kahden perättäisen, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn päätösvaltaisen kiltakokouksen päätös, jota kummallakin kerralla on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

14.§
Jos Piikkiö Palloseuran Kilta ry. ehdotetaan lopetettavaksi, älköön ehdotusta hyväksyttäkö, jos vähintään kymmenen läsnä olevaa jäsentä sitä vastustaa. Lopettamispäätös on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä päätösvaltaisessa kiltakokouksessa. Jos Piikkiön Palloseuran Kilta ry. lopettaa toimintansa, on sen omaisuus sen jälkeen, kun velat on ensin maksettu, luovutettava Piikkiön Palloseura ry:n ajamien tarkoitusperien lähellä oleviin tarkoituksiin käytettäväksi siten kuin viimeinen kiltakokous päättää.

15.§
Muissa kohdin on noudatettava kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.